آموزش استفاده از نرم افزار بیلان- شرکت طراحان سیستم
    معرفی
    نصب و راه اندازی
    اشخاص
    دریافت / پرداخت
    چک ها
    بانک ها
    اقساط
    انبارداری
    سیستم پذیرش
    حسابداری
       سند افتتاحیه
       لیست کدینگ حسابداری
       اسناد حسابداری
       لیست حساب ها
       دفاتر
       عملیات بر روی اسناد
       عملیات بر روی اسناد دائم
       مغایرت گیری
       حساب های پایه
       حساب های لینک
       شماره مشتری
       شماره حساب
       تسهیم
       جستجو در سند
       گزارش های حسابداری
       گزارش های آماری
    اموال و اثاثه
    اتوماسیون اداری
    گزارشها
    امکانات
    نکته ها