آموزش استفاده از نرم افزار بیلان- شرکت طراحان سیستم
    معرفی
    نصب و راه اندازی
    اشخاص
    دریافت / پرداخت
    چک ها
    بانک ها
    اقساط
    انبارداری
    سیستم پذیرش
       تنظیمات پایه
       مشتری های پذیرش
       ثبت پذیرش
       درخواست کالا از انبار
       گزارش های پذیرش
       گزارش های حسابداری
       لیست پذیرش های باز
       لیست کلی پذیرش ها
       کارت تعمیر
       دریافت وجه پذیرش
       درج تخفیف جهت پذیرش
       خلاصه کار پذیرش
       صورتحساب پذیرش
       صدور مجدد سند پذیرش
       صفر کردن مانده حساب شاسی
       اصلاح اطلاعات مشتری
       اصلاح تعمیرکار پذیرش نهایی
       باز کردن کارت تعمیر
       باز کردن پذیرش نهایی
       تعیین شماره پذیرش 2
       تعیین شماره پذیرش 3
    حسابداری
    اموال و اثاثه
    اتوماسیون اداری
    گزارشها
    امکانات
    نکته ها