آموزش استفاده از نرم افزار بیلان- شرکت طراحان سیستم
    معرفی
    نصب و راه اندازی
    اشخاص
    دریافت / پرداخت
    چک ها
    بانک ها
       بانک ها
       اضافه کردن بانک
       تغییر دادن مشخصات بانک
       غیر فعال کردن بانک
       حذف بانک
       رؤیت گردش بانک
       انجام عملیات مخصوص بانک
       گزارش های مخصوص خاص بانک
       موجودی بانک ها
    اقساط
    انبارداری
    سیستم پذیرش
    حسابداری
    اموال و اثاثه
    اتوماسیون اداری
    گزارشها
    امکانات
    نکته ها