آموزش استفاده از نرم افزار بیلان- شرکت طراحان سیستم
    معرفی
    نصب و راه اندازی
    اشخاص
    دریافت / پرداخت
    چک ها
       چک های دریافتنی
       چک های پرداختنی
       اسناد تضمینی
       عودت چک
       ثبت جمعی چک ها
       رأس گیری چک ها
       تنظیمات چک چاپ
       گزارش چک ها
    بانک ها
    اقساط
    انبارداری
    سیستم پذیرش
    حسابداری
    اموال و اثاثه
    اتوماسیون اداری
    گزارشها
    امکانات
    نکته ها