آموزش استفاده از نرم افزار بیلان- شرکت طراحان سیستم
    معرفی
    نصب و راه اندازی
    اشخاص
    دریافت / پرداخت
    چک ها
    بانک ها
    اقساط
    انبارداری
    سیستم پذیرش
    حسابداری
    اموال و اثاثه
    اتوماسیون اداری
    گزارشها
    امکانات
    نکته ها
       نصب برنامه های مورد نیاز
       نکته های عمومی
       نکته های برنامه
       آموزش های سیستم پشتیبانی آنلاین
       نحوه کار کاردن با لیست ها
       نحوه گزارش گیری و تنظیمات آن
       نحوه چک کردن حساب های سایپا با بیلان ونحوه سند زدن آن
       نکته های کنترلی برنامه و پییشنهادات