آموزش استفاده از نرم افزار بیلان- شرکت طراحان سیستم
    معرفی
    نصب و راه اندازی
    اشخاص
    دریافت / پرداخت
    چک ها
    بانک ها
    اقساط
    انبارداری
    سیستم پذیرش
    حسابداری
    اموال و اثاثه
    اتوماسیون اداری
    گزارشها
    امکانات
       محاسبه مدت مانده حسابها
       مرتب سازی فایل ها
       تغییر اطلاعات
       کپی برداری از اطلاعات
       حذف کلیه اطلاعات
       راه اندازی مجدد سیستم
       ایجاد اطلاعات جدید
       مدیریت سال های مالی
       انتقال اطلاعات و تراز اختتامیه
       تنظیمات سیستم
       تنظیمات شخصی
       پشتیبانی
       ماشین حساب
       دفترچه تلفن
       قفل صفحه
       عملیات ویژه
       امکانات ویژه
    نکته ها