آموزش استفاده از نرم افزار بیلان- شرکت طراحان سیستم
    معرفی
    نصب و راه اندازی
    اشخاص
    دریافت / پرداخت
       لیست دریافت/پرداخت ها
       دریافت و پرداخت
       ثبت عملیات دریافت
       ثبت عملیات پرداخت
       ثبت عملیات حساب به حساب
       عملیات اسناد
       قسط
       نحوه چاپ قبض صندوق
       تغییر دریافت/پرداخت
       حذف دریافت/پرداخت
       شرح های آماده
       گزارش های دریافت/پرداخت
    چک ها
    بانک ها
    اقساط
    انبارداری
    سیستم پذیرش
    حسابداری
    اموال و اثاثه
    اتوماسیون اداری
    گزارشها
    امکانات
    نکته ها