توماسیون اداری

 درخواست تامین وجه

 تعیین صاحبان امضا

 

در این قسمت مانند تصویر افراد صاحب امضا جهت ثبت درخواست و یا تایید درخواست تعریف می کنیم.

 

 لیست کلیه درخواست ها

در این قسمت مانند تصویر زیر لیست همه درخواست های تامین وجه مشاهده خواهد شد.

پس از آن با زدن دکمه ایجاد فرو ثبت درخواست وجه جدید باز می شود که با توجه به تصویر زیر ابتدا نوع درخواست را وارد می کنیم و سپس با وارد کردن سایر جزئیات درخواست دکمه ایجاد را می زنیم:

لیست درخواست ها با توجه به وضعیت آنها

در اینجا می توان لیست درخواست ها را با توجه به وضعیت آنها به صورت جداگانه مشاهده کرد.