سیستم یادآوری

 

در این قسمت می توان جهت یادآوری عملیات یا موضوعی خاص در زمان مورد نظر نوعی هشدار ایجاد کرد بدین صورت که طبق تصویر زیر:

1- در این قسمت نام هشدار را وارد می کنیم.

2- در این قسمت متنی را که می خواهیم در زمان هشدار نشان دهد وارد می کنیم.

3-جهت تعیین کاربرانی که باید این هشدار را مشاهده کنند از این قسمت استفاده می کنیم که در صورت انتخاب آیتم "خودم و دیگران" یا "دیگران" آیتم شماره 4 فعال می گردد.

4- دراینجا کاربرانی که می خواهیم این هشدار را رویت کنند تیک می زنیم.

5- تاریخ شروع نمایش هشدار و تعداد روز تکرار آن را در این قسمت وارد می کنیم.

6- وضعیت نمایش هشدار به همراه میزان تکرار و نحوه نمایش را تعیین می کنیم.

7- در صورتی که بخواهیم همراه با هشدار آلارم صوتی نیز پخش شود از این قسمت انتخاب می کنیم.

8-جهت اضافه کردن فایل به هشدار می توان از فایل های ضمیمه استفاده کرد.