اموال و اثاثه 

سیستم اموال به منظور ثبت اطلاعات اموال و اثاثیه موجود هر سازمان،ثبت اطلاعات مربوط به کسورات و اضافات و ثبت استهلاک اموال قابل استفاده است به علاوه به ازای کلیه روال هایی که به منظور ثبت اضافات، کسورات و استهلاک اموال مورد نظر انجام می شود یک سند حسابداری اتوماتیک متناسب با عملیات مورد نظر در لیست اسناد حسابداری ایجاد می شود.

اطلاعات پایه 

برای تعریف اموال نیاز به تعریف گروه های اموال است. می توانید اختصاص کدینگ اموال را بر اساس گروه ها انجام بدهید و به هر گروه کدینگ های مشخصی را اختصاص دهید و دیگر نیازی به اختصاص کدینگ برای هر کد اموال نداشته باشید .

 گروه اموال 

برای ایجاد یک گروه اموال فرم آن را از مسیر اموال / اطلاعات پایه اجرا نمایید فرم زیر به شما نمایش داده می شود که می توانید به صورت درختی تقسیم بندی گروه اموال را انجام بدهید.

توجه نمایید که در زمان ایجاد یک گروه اموال اگر هر یک از گروه های تعریف شده را انتخاب نمایید گروه جدید به صورت زیرمجموعه زیر گروه انتخاب شده اضافه می گردد. 

از دکمه های حذف می توانید گروه مورد نظر را تغییر و یا در صورتی که در اطلاعات اموال خاصی استفاده نشده باشد آن را حذف نمایید.

 

برای ایجاد یک گروه اموال جدید بر روی دکمه ایجاد کلیک نمایید فرم زیر نمایش داده می شود. سرگروه مورد نظر را انتخاب و  نام گروه را وارد کنید توجه نمایید که بقیه موارد الزامی نیستند و می توانند به عنوان اطلاعات پیش فرض برای اموالی باشند که در گروه قرار میگیرند .

به ازای هر اموال نیاز به تنظیمات کدینگ در سه قسمت کد حساب اموال ، استهلاک انباشته و هزینه استهلاک دارید که می توانید به صورت کلی بر روی گروه ها اختصاص بدهید و نیازی به تنظیم مجدد به ازای هر اموال نداشته باشید.

اگر چک باکس تولید اتوماتیک کد اموال را تیک دار نمایید به ازای هر اموالی که ایجاد نمایید در همان محدوده ای که در بخش از کد تا کد مشخص شده باشد یک کد متفاوت ایجاد می شود.

می توانید موارد مربوط به واحد طول عمر، روش محاسبه استهلاک و واحد سنجش را نیز انتخاب نمایید که به صورت پیش فرض در زمان ورود اطلاعات اموال این گروه انتخاب شوند.

 

 واحدهای سازمانی  

به منظور تعریف واحدهای سازمانی فرم آن را از مسیر اموال / اطلاعات پایه اجرا نمایید که در تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید از دکمه ایجاد برای تعریف واحدهای سازمانی مورد نظرتان استفاده کنید توجه نمایید که در زمان ایجاد یک واحد سازمانی اگر هر یک از گروه های تعریف شده را انتخاب نمایید گروه جدید به صورت زیرمجموعه زیر گروه انتخاب شده اضافه می گردد.

 

 پست های سازمانی 

در ادامه نیازمندی های سیستم اموال نیاز به تعریف پست های سازمانی خواهید داشت که برای ایجاد و ویرایش پست های سازمانی فرم آن را از مسیر اموال / اطلاعات پایه اجرا نمایید که تصویر آن را در زیر مشاهده می نمایید.

برای ایجاد پست های سازمانی مورد نظر از دکمه ایجاد و برای تغییر و حذف هر آیتم از دکمه های تغییر و حذف استفاده کنید.

 

 

 افراد 

می توانید لیست پرسنل و یا افراد هر سازمان را در این بخش تعریف نمایید بدین منظور فرم آن را از مسیر اموال / اطلاعات پایه اجرا کنید که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید برای ایجاد یک فرد بر روی دکمه ایجاد کلیک نمایید، فرم ورود مشخصات افراد به شما نمایش داده می شود اطلاعات مربوط به کد پرسنلی، نام و نام خانوادگی  را وارد نمایید و واحد سازمانی مربوط به فرد  مورد نظر را با استفاده از دکمه    انتخاب نمایید، سپس پست سازمانی فرد را از لیست پست سازمانی انتخاب نمایید و اگر نیاز به تعریف پست جدیدی داشتید می توانید دکمه     مقابل این آیتم را کلیک نمایید و در نهایت دکمه ایجاد را کلیک کنید. 

 

واحد سنجش 

به منظور تعریف لیست اموال می توانید واحد های سنجش مورد نیاز را از مسیر سیستم اموال / اطلاعات پایه / واحد سنجش اضافه و یا ویرایش نمایید که تصویر فرم واحدهای سنجش را در زیر مشاهده می کنید.

برای ایجاد یک واحد جدید بر روی دکمه ایجاد کلیک نمایید فرم دریافت اطلاعات کد و نام واحد سنجش نمایش داده می شود آن را وارد و دکمه ایجاد را کلیک کنید.  

 

به منظور ثبت روابط مورد نیاز بین واحدهای سنجش واحد مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه روابط کلیک نمایید فرم تعریف رابطه مطابق با تصویر زیر نمایش داده می شود. به عنوان مثال می توان گفت که هر 6 عدد یک جین است و در سطر بعد یک جین و واحد جین را انتخاب کرد و در آخر دکمه ایجاد را کلیک کنید. 

 

 

عناوین اضافات 

به منظور ثبت عملیات اضافات اموال می توانید عناوین اضافات مورد نظرتان را از این قسمت تعریف نمایید. فرم آن را از مسیر سیستم اموال / اطلاعات پایه / عناوین اضافات اجرا نمایید تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید.

برای ایجاد یک عنوان جدید بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید، شرح مورد نظر را وارد نمایید و دکمه ثبت را کلیک کنید.

 

عناوین کسور 

به منظور ثبت عملیات کسورات اموال می توانید عناوین اضافات مورد نظرتان را از این قسمت تعریف نمایید. فرم آن را از مسیر سیستم اموال / اطلاعات پایه / عناوین اضافات اجرا نمایید تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید.

برای ایجاد یک عنوان جدید بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید، شرح مورد نظر را وارد نمایید و دکمه ثبت را کلیک کنید.

 

پارامترهای محاسبه 

پارامترهای محاسبه به عنوان پارامترهای روش های محاسبه استهلاک اموال استفاده می شوند. فرم پارامترها را می توانید از مسیر سیستم اموال / اطلاعات پایه / پارامترهای محاسبه مشاهده نمایید و در صورت لزوم پارامتری را ایجاد و یا ویرایش نمایید که تصویر آن را در شکل زیر مشاهده می نمایید برای ایجاد یک پارامتر جدید بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید و برای ویرایش و حذف می توانید از دکمه های تغییر و حذف استفاده نمایید.

توجه داشته باشید وضعیت هر پارامتر می تواند به صورت سیستمی، کلی ، مقدار ثابت جهت هر اموال و یا دریافت جهت هر اموال در هر محاسبه، باشد که بر عملکرد فرمول محاسبه استهلاک تاثیر می گذارد.

 

 

روش های محاسبه استهلاک  

فرم روش های محاسبه استهلاک را می توانید از مسیر سیستم اموال / اطلاعات پایه / روش های محاسبه استهلاک مشاهده نمایید روش هایی که موجود هستند برای محاسبه استهلاک اموال استفاده می شود  .    

 

اگر نیاز به ایجاد روش جدید بود بر روی دکمه ایجاد کلیک نمایید و عنوان و فرمول محاسباتی مورد نظرتان را وارد نمایید می توانید از لیست پارامترها برای ایجاد فرمول جدید استفاده نمایید و در آخردکمه ایجاد را کلیک کنید.

 

 

فیلدهای سایر اطلاعات اموال 

می توانید به ازای اموالی که تعریف می شود فیلدهای اطلاعاتی بیشتری را ثبت نمایید و از این فیلدها در جستجو های پیشرفته استفاده کنید، برای ایجاد فیلدهای سایراطلاعات اموال فرم آن را از مسیر سیستم اموال / اطلاعات پایه / فیلدهای مربوط به سایر اطلاعات اموال و اثاثه اجرا نمایید.

 

برای ایجاد یک فیلد جدید بر روی دکمه ایجاد کلیک نمایید فرم جزییات فیلد مطابق با تصویر زیر به شما نمایش داده می شود ورود نام فیلد و عنوان لاتین الزامی و مابقی اطلاعات اختیاری است.

تنظیمات مورد نیاز را تعریف نمایید از جمله نوع داده، طول فیلد و تنظیمات مربوط به ذخیره سازی و دکمه ایجاد را کلیک نمایید.

 

 ورود اطلاعات 

مشخصات اموال 

به منظور ثبت اطلاعات اموال و اثاثه فرم مشخصات اموال را از مسیر سیستم اموال / ورود اطلاعات اجرا نمایید در فرمی که به شما نمایش داده می شود اطلاعات مربوط به چهار بخش اطلاعات اصلی، عمر و ارزش، اطلاعات حسابداری و در صورت لزوم قسمت سایر اطلاعات را تکمیل نمایید و دکمه ایجاد را کلیک کنید.

بخش اول - اطلاعات اصلی : می توانید کد اموال را وارد نمایید و یا از تولید کد اتوماتیک استفاده نمایید که در بخش  گروه اموال توضیحات لازم در این مورد داده شد که با انتخاب گروه اموال کد اموال اتوماتیک اختصاص یابد، نام اموال مورد نظر ر و اطلاعات مربوط به واحد سنجش، نوع تحصیل، وضعیت را وارد کنید. اگر اموال موجود دارای شماره پلاک باشند می توانید اطلاعات آن را در فیلد شماره پلاک وارد نمایید.

 

 

بخش دوم : عمر و ارزش مر بوط به هر اموال در این قسمت تعریف و مشاهده می شود، در زمان ثبت یک اموال باید تاریخ بهره برداری از اموال مورد نظر را وارد نمایید، واحد طول عمر، روش محاسبه استهلاک، عمر مفید اولیه، عمر طی شده، قیمت تمام شده، ارزش اسقاط و مبلغ ذخیره استهلاک اموال مورد نظر را وارد کنید.

توجه داشته باشید که از زمانی که اموال در برنامه اموال ثبت می شوند می توانید نسب به تاریخ بهره برداری از آنها برای اموال ثبت شده، ثبت استهلاک نمایید.

عمر مفید اولیه را وارد نمایید و سایر اطلاعاتی که مجاز به ورود اطلاعات از سمت کاربر می باشد از جمله عمر طی شده، قیمت تمام شده، ارزش اسقاط و مبلغ ذخیره استهلاک و دکمه ایجاد را کلیک نمایید. بر اساس اطلاعاتی که در مبلغ ذخیره استهلاک و قیمت تمام شده ثبت می شود برنامه ارزش دفتری اموال مورد نظر را محاسبه می کند و در قسمت ارزش دفتری نمایش می دهد.

اگر در طول عمر اموال برای آن ها ثبت اضافات نمایید و به عمر آن ها اضافه شود در قسمت عمر اضافه شده نمایش داده می شود و در مورد ثبت کسورات که می توانید از عمر یک اموال بکاهید عمر کسر شده در قیمت عمر کسر شده نمایش داده می شود و برنامه عمر باقیمانده را محاسبه می کند.

توجه : اگر برای اموالی محاسبه استهلاک نمایید و یا ثبت اضافات و کسورات کنید فیلدهای مقادیر اولیه از جمله  قیمت تمام شده، ارزش اسقاط، مبلغ ذخیره استهلاک، عمر مفید اولیه وعمر طی شده غیرفعال می شود و فقط اطلاعات محاسبه شده را نمایش می دهد.

 

 

بخش سوم : اطلاعات حسابداری به منظور ثبت کدینگ حساب اموال، کدینگ حساب استهلاک انباشته و کدینگ حسابداری هزینه استهلاک استفاده می شود. 

موارد استفاده این کدینگ ها در زمان صدور سند استهلاک و سندهای اضافات و کسورات اموال ثبت شده است به ازای ثبت اضافات برای یک اموال نیاز به معرفی کد حساب بستانکار خواهید داشت که در مقابل کد حساب اموال مورد نظر بدهکار می شود در مورد ثبت کسورات اموال رویه صدور سند نیاز به کد حساب بدهکار خواهد داشت که در مقابل کدینگ حساب اموال مورد نظر بستانکار خواهد شد.

در مورد سند ثبت استهلاک کد حساب استهلاک انباشته بستانکار و کد حساب هزینه استهلاک بدهکار می شود و در نتیجه محاسبات ارزش ذخیره استهلاک اموال، محاسبه و با کسر این مبلغ از قیمت تمام شده ارزش فعلی دفتری اموال تعیین می شود.

به منظور اختصاص کد حساب اموال و کد حساب استهلاک انباشته کافی است آنها را در قسمت کد حساب بنویسید و یا اگر آن را نمی دانید با استفاده از دکمه    از لیست کدینگ جستجو و انتخاب نمایید.

به منظور ثبت کد حساب هزینه استهلاک یک اموال از کلید   “Insert”   استفاده نمایید می توانید چندین سطر کدینگ با درصدهای مختلف برای این قسمت وارد نمایید.

 

بخش چهارم : سایر اطلاعات اموال را می توانید از این قسمت تعریف نمایید در بخش  فیلدهای سایر اطلاعات اموال  در مورد تعریف فیلدهای سایر توضیحات لازم داده شد به منظور اختصاص مقدار به این فیلدها بر روی سطر مورد نظر کلیک نمایید و در بخش مقدار، مقدار مورد نظر را وارد و دکمه ثبت را کلیک نمایید،  تکمیل این قسمت الزامی نیست.

 

 لیست اموال 

لیست کلیه اموال را می توانید از فرم لیست اموال از مسیر سیستم اموال / ورود اطلاعات مشاهده نمایید و یا اموال مورد نظر خودرا ایجاد و ویرایش کنید به علاوه می توانید ازدکمه جستجوی پیشرفته برای جستجوی اموال مورد نظر استفاده نمایید.

 

ثبت اضافات 

به منظور ثبت اضافات به ازای یک اموال خاص فرم آن را از مسیر سیستم اموال / ورود اطلاعات اجرا نمایید که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید، کد اموال مورد نظر را انتخاب نمایید، عنوان اضافات مورد نظر را انتخاب و یا می توانید دکمه    را کلیک نمایید و عنوان اضافات مورد نظر را اضافه کنید، تاریخ عملیات و مبلغ اضافه شده به ارزش اموال مورد نظر و یا اگر عمر اموال اضافه شده این قسمت را نیز تکمیل نمایید و کد حساب بستانکار را برای صدور سند حسابداری عملیات ثبت اضافات معرفی نمایید و دکمه ایجاد را کلیک نمایید.

 

ثبت کسور 

به منظور ثبت کسورات  به ازای یک اموال خاص فرم آن را از مسیر سیستم اموال / ورود اطلاعات اجرا نمایید که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید، کد اموال مورد نظر را انتخاب نمایید، عنوان کسورات مورد نظر را انتخاب و یا می توانید دکمه    را کلیک نمایید وعنوان کسورات مورد نظر را اضافه کنید، تاریخ عملیات و مبلغ اضافه شده به ارزش اموال مورد نظر و یا اگر عمر اموال کسرشده، این قسمت را نیز تکمیل نمایید و کد حساب بدهکار را برای صدور سند حسابداری عملیات ثبت کسورات معرفی نمایید و دکمه ایجاد را کلیک نمایید.

 

 

ثبت واگذاری اموال 

می توانید عملیات واگذاری اموال را ثبت نمایید بدین منظور فرم آن  را از مسیر سیستم اموال / ورود اطلاعات اجرا نمایید که تصویر آن را در زیر مشاهده می کنید. کد اموال مورد نظر و تحویل گیرنده را انتخاب و دکمه ایجاد را کلیک نمایید و سپس دوباره کد اموال مورد نظر را انتخاب و دکمه ثبت را کلیک کنید در این مرحله دکمه های واگذاری جدید و ثبت و حذف فعال می شوند.

 

 محاسبات 

 محاسبه استهلاک 

به منظور ثبت استهلاک اموال فرم محاسبه استهلاک را از مسیر سیستم اموال / محاسبات اجرا نمایید، دکمه ایجاد را کلیک کنید عنوان و بازه زمانی محاسبه را وارد کنید می توانید شماره سندی که تمایل دارید عملیات حسابداری صدور سند در آن سند درج شود را وارد نمایید و یا آن را خالی بگذارید. اگر بخواهید فقط بخشی از اموال با ویژگی های خاص در این محاسبه شرکت کنند نوع تحصیل و یا وضعیت آن ها در یک حالت مشخص قرار دهید و سپس محاسبه استهلاک را انجام دهید.

پس از آن می توانید آن را ویرایش و یا حذف نمایید، در مرحله بعد محاسبه استهلاک را کلیک نمایید پس از پایان محاسبه استهلاک گزارشی به شما نمایش داده می شود که شامل نتیجه استهلاک و یا پارامترهای محاسبه است که می توانید بعد از محاسبه با استفاده از آیتم رویت پارامترهای محاسبه (شماره 3) آن ها را مشاهده نمایید.

اگر در مورد اطلاعات محاسبه استهلاک تغییراتی انجام شد و یا نیاز به ویرایش آن داشتید ابتدا آن را با دکمه برگشت محاسبه استهلاک برگشت زده و مجددا پس از تغییرات محاسبه استهلاک را انجام دهید. 

 

صدور سند حسابداری استهلاک 

به ازای هر محاسبه استهلاک یک سطر برای صدور سند حسابداری استهلاک در قسمت صدورسند حسابداری استهلاک ایجاد می شود که می توانید فرم آن را از مسیر سیستم اموال / محاسبات / صدور سند حسابداری استهلاک مشاهده نمایید.

سطر مربوط به استهلاک مورد نظر را انتخاب نمایید و محاسبه سند استهلاک را کلیک نمایید و سپس رویت و صدور سند حسابداری را کلیک نمایید و دکمه ثبت را کلیک کنید، شماره سند صادر شده به کاربر نمایش داده می شود.

توجه : تا زمانی که سند حسابداری صادر نشده باشد می توانید محاسبه استهلاک را برگشت بزنید . 

 

 سندهای حسابداری 

از مسیر سیستم اموال / محاسبات / سندهای حسابداری می توانید لیست سندهای استهلاک های محاسبه شده  و آخرین وضعیت آن ها را مشاهده نمایید.

توجه : با توجه به اینکه کدینگ هایی که در سیستم اموال به آنها اختصاص می یابد به منظور صدور سندهای اتوماتیک استفاده می شود، نباید بر روی این کدینگ ها اسناد حسابداری دستی صادر شود که منجر به اختلاف بین دفاتر و گزارش های سیستم اموال شود.

گزارش های اموال و اثاثه 

ليست گروه اموال 

با استفاده از این گزارش می توانید لیست گروه های اموال را گزارش بگیرید.

 

 

 

 لیست واحدهای سازمانی 

با این گزارش می توانید لیست واحدهای سازمانی تعریف شده را مشاهده نمایید.

 

 

 

ليست پستهاي سازماني 

با این گزارش می توانید لیست پست های سازمانی تعریف شده را مشاهده نمایید.

 

 

 

 

ليست افراد 

با این گزارش می توانید گزارش لیست افراد را مشاهده نمایید.

 

 

 

ليست اموال (با امکان جستجوی پیشرفته) 

با استفاده از این گزارش می توانید لیست اموال با امکان جستجوی پیشرفته را مشاهده نمایید.

 

 

 

گزارش های واگذاری اموال 

با استفاده از گزارش های این قسمت می توانید در مورد اموالی که به فرد و یا واحد خاص تحویل داده شده اند و یا سابقه واگذاری یک کد اموال خاص را مشاهده نمایید.

 

ليست واگذاري اموال 

 

 

 

 ليست اموال تحويلي به فرد خاص 

 

 

 

 ليست اموال تحويلي به واحد خاص 

 

 

 

سابقه تحويل اموال 

 

 

ليست اموالي که تحويل داده نشده اند 

 

 

 

 گزارش های کدینگ اموال 

در این بخش می توانید گزارش کاملی از محاسبات سیستم اموال و وضعیت کدینگ حسابداری اموال تعریف شده داشته باشید، به علاوه اگر مغایرتی در ثبت های سیستم اموال و دفاتر برنامه حسابداری وجود داشت آن را مشاهده و رفع نمایید.

ليست اموالي که کدينگ اموال نداردند 

 

 

 

ليست اموالي که کدينگ ذخيره استهلاک ندارند 

 

 

 

 ليست اموالي که کدينگ هزينه استهلاک ندارند 

 

 

 

ليست اموالي که بهاي تمام شده آن با مانده کدينگ حسابداري مغايرت دارد 

 

 

 

 

ليست اموالي که مبلغ ذخيره استهلاک آن با مانده کدينگ حسابداري مغايرت دارد 

 

 

 ليست کدينگ اموال که در سيستم اموال و اثاثه استفاده نشده  

 

 

ليست کدينگ ذخيره استهلاک که در سيستم اموال و اثاثه استفاده نشده 

 

ليست اموال و مرکز هزينه هاي مرتبط شده با آن 

 

 

 

 گزارش های واگذری اموال 

با استفاده از این گزارش ها می توانید گزارش کاملی از صورت دارایی و استهلاک اموال در یک بازه زمانی مشخص تهیه نمایید.

صورت دارائيها و ذخيره استهلاک 

 

 

 

 

 صورت دارائيها و ذخيره استهلاک به تفکيک گروه اموال