چک ها 

کلیه عملیات مربوطه به چکهای دریافتی و پرداختی بجز مراحل ورود و خروج چک که از طریق دریافت/پرداخت یا خرید و فروش محقق می گردد در این قسمت انجام می شود.

فیلم راهنمای قسمت چک ها از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

https://www.aparat.com/v/maj8t

 چک های دریافتنی 

 وصول چک 

هنگامی که زمان وصول چکهای دریافتی فرا می رسد باید بدین گونه عمل کنید:

 از مسیر چک ها/ چک های دریافتنی آیتم وصول چک را انتخاب نمایید شماره سریال چکی که پاس شده است را وارد کنید و یا با استفاده از دکمه    آن را از لیست انتخاب کنید. در صورتی که وجه چک را وارد صندوق کرده اید گزینه  وصول در صندوق را تیک دار کنید  . 

و اگر وجه چک را به یکی از حسابهای بانکی خود واریز کرده اید، گزینه  وصول در بانک را تیک دارکنید. با استفاده از    بانک مورد نظر را از لیست انتخاب، تا وجه چک به حسابتان واریز شود. اگر قبلاً چک را به عنوان چک های در جریان وصول به حساب بانکی خود گذاشته اید کافی است پس از انتخاب شماره سریال چک فقط روی دکمه ثبت کلیک کنید. اگر گزینه صدور قبض صندوق را تیک دار کنید در عملیات دریافت/ پرداخت هم ثبت خواهد شد تا در صورت نیاز بتوانید عملیات را حذف کنید که پیشنهادمی شود این گزینه را انتخاب نمایید.

 

 

 در جریان وصول 

زمانی که چکی را جهت وصول به حساب می گذارید. جهت ثبت، از مسیر چک ها/ چک های دریافتنی آیتم در جریان وصول را انتخاب نمایید پس از ورود به فرم شماره سریال چک را وارد کنید و یا با استفاده از دکمه    از لیست انتخاب کنید سپس روی دکمه ثبت کلیک کنید.

زمانی که چک وصول شد برابر دستورالعمل وصول چک عمل کنید. 

 

 چک بلامحل 

زمانی که چکهای دریافتی شما بلامحل شد جهت خارج کردن چک از لیست چکهای موجود بدین صورت عمل کنید که :

از مسیر چک ها/ چک های دریافتنی آیتم چک بلامحل را انتخاب نمایید شماره سریال چکی که پاس شده است را وارد کنید و یا با استفاده از دکمه    آن را از لیست انتخاب کنید. زمانی که چک بلامحل شما وصول شد برابر دستورالعمل پاس چک عمل کنید و یا اگر چک بلامحل را جهت وصول به بانک گذاشتید برابر دستورالعمل درجریان وصول عمل کنید. 

 

 

نحوه چک کردن اسناد دریافتنی با استفاده از تیک حساب

 

جهت بررسی چک های دریافتنی ابتد از قسمت دفاتر روی کدینگ مربوطه گزینه تیک حساب (آیتم شماره 1) را می زنیم.

 

سپس روی دکمه تایید (آیتم شماره 2) کلیک کرده تا لیست تیک حساب باز شود.

 

 

در لیست تیک حساب آیتم های بستانکاری که بدهکار آن وجود دارد تیک می زنیم (آیتم شماره 3). تا جایی که بستانکاری نماند که بدهکار آن وجود نداشته باشد.

 

سپس لیست تیک نخورده ها را باز می کنیم (آیتم شماره 4) که باید جمع این گزارش با اسناد دریافتنی موجود در گزارش سرجمع نوع اسناد برابر باشد در غیر اینصورت در ثبت اطلاعات اشتباهی رخ داده است.

 

چک های پرداختنی  

 پرداخت چک 

از مسیر چک ها/ چک های پرداختنی آیتم پرداخت چک را انتخاب نمایید شماره سریال چکی که پاس شده است را وارد کنید و یا با استفاده از دکمه    آن را از لیست انتخاب کنید و در آخر دکمه ثبت را کلیک نمایید.

جهت پرداخت چک، باید بانک موجودی کافی داشته باشد. در غیر این صورت با پیغام خطا از سوی سیستم مواجه خواهید شد. 

 

 چک بلامحل 

اگر چکی را که به دیگران واگذار کرده اید (چکهای مربوط به حساب خودتان) بی محل شد. به منظور خارج کردن از لیست چک ها تا موقعی که پرداخت شود بدین صورت عمل کنید:

از مسیر چک ها/ چک های پرداختنی آیتم چک بلامحل را انتخاب نمایید شماره سریال چکی که پاس شده است را وارد کنید و یا با استفاده از دکمه    آن را از لیست انتخاب کنید و در آخر دکمه ثبت را کلیک نمایید. زمانی که چک بلامحلتان را پاس کردید برابر دستورالعمل بخش   پرداخت چک  عمل کنید. 

 

 چک روز 

زمانی که چکی را از حساب خودتان می کشید و قرار است گیرنده همان روز چک را دریافت کند از مسیر چک ها/ چک های پرداختنی آیتم چک روز را انتخاب نمایید شماره سریال چکی که پاس شده است را وارد کنید و یا با استفاده از دکمه    آن را از لیست انتخاب کنید تاریخ و مبلغ چک را وارد کنید و از قسمت پرداخت به کدینگ حساب دریافت کننده چک را انتخاب در آخر دکمه ثبت را کلیک نمایید. اگر گزینه صدور قبض صندوق را تیک دار کنید قبض صندوق عملیات هم ثبت خواهد شد تا در صورت نیار بتوانید عملیات را حذف  کنید. 

 

تفاوت چک روز در این است که در سند مربوطه سمت بستانکاری آن مستقیماً بانک زده می شود و دیگر حساب اسناد درگیر نمی شود.

 دسته چک  

زمانی که دسته چک جدید از بانک دریافت می کنید جهت ثبت آن در سیستم ابتدا از مسیر چک ها/ چک های پرداختنی آیتم دسته چک را انتخاب نمایید. سپس نام بانکی را که دسته چک گرفته اید با استفاده از دکمه    انتخاب کنید. سریال ابتدا و انتهای دسته چک را وارد کنید. تعداد برگهای دسته چک توسط سیستم به شما نمایش داده خواهد شد.

در مواقعی که تعدادی از سریالها را قبلاً وارد کرده اید و می خواهید الباقی سریالها را ثبت کنید. باید گزینه صرف نظر از سریالهای تکراری را تیک دار کنید. در غیر اینصورت سیستم به شما پیغام خطا مبنی بر تکراری بودن شماره سریال خواهد داد. 

 

نحوه حذف کردن یک سریال 

مواقعی که خواسته باشید تعدادی از سریالهای دسته چک را حذف کنید . برابردستورالعمل زیر عمل کنید:

ابتدا از مسیر چک ها/ چک های پرداختنی آیتمدسته چک را انتخاب نمایید، سپس بر روی آیکن سطل آشغال کلیک کنید. فرمی برابر شکل باز می شود. حالا می توانید سریال یا سریالهایی را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید. اگر می خواهید چند چک را حذف نمایید با نگه داشتن کلید CTRL و یا با استفاده از کلید Shift چک های مورد نظر را انتخاب نمایید  سپس جهت حذف کلید   “Delete”را از صفحه کلید زده و در فرمی که جهت تأیید حذف باز می شود، گزینه   “بله  ”را انتخاب کنید. 

 جهت محدود کردن لیست ظاهر شده می توانید در فرم بالا ابتدا نام بانک را انتخاب کنید تا فقط برگ چکهای مربوط به همان بانک نمایش داده شود. 

لازم بذکر است چک حذف شده در این مرحله قابل بازگردانی نمی باشد.

 

 

ابطال چک 

اگر نیاز باشد که چکی را ابطال نمایید می توانید فرم ابطال چک را ابتدا از مسیر چک ها/ چک های پرداختنی انتخاب نمایید.

سپس مانند تصویر ابتدا از لیست چک ها چک مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه ثبت را بزنید.

 نکته : جهت ابطال چک باید حتما جزء دسته چک یا چک های پرداختی وصول نشده باشد و وضعیت آن موجود باشد و اگر واگذار شده باشد ابتدا عودت گردد سپس ابطال شود. 

 

نحوه چک کردن اسناد پرداختنی با استفاده از تیک حساب

 

جهت بررسی چک های دریافتنی ابتد از قسمت دفاتر روی کدینگ مربوطه گزینه تیک حساب (آیتم شماره 1) را می زنیم.

 

سپس روی دکمه تایید (آیتم شماره 2) کلیک کرده تا لیست تیک حساب باز شود.

 

در لیست تیک حساب آیتم های بدهکاری که بستانکار آن وجود دارد تیک می زنیم (آیتم شماره 3). تا جایی که بدهکاری نماند که بستانکار آن وجود نداشته باشد.

 

سپس لیست تیک نخورده ها را باز می کنیم (آیتم شماره 4) که باید جمع این گزارش با اسناد پرداختنی پرداخت شده در گزارش سرجمع نوع اسناد برابر باشد در غیر اینصورت در ثبت اطلاعات اشتباهی رخ داده است.

 

 اسناد تضمینی 

 اسناد تضمینی دریافتی   

برای دریافت اسناد تضمینی می باید مطابق با شکل اطلاعات سند دریافتی را وارد نمود نوع سند می تواند چک و یا سفته باشد که باید انتخاب گردد. سایر اطلاعات برابر با اطلاعاتی که از سند مورد نظر وجود دارد مانند شماره سریال چک، تاریخ سررسید، نام بانک و نام شعبه، شماره حساب و مبلغ تعهد باید وارد شوند. کدینگ هایی که در ثبت سند این عملیات استفاده می شوند در سطح معین به کاربر نمایش داده می شود که باید با کدینگ مناسب جایگزین شوند، با تکمیل کلیه اطلاعات و کلیک دکمه ایجاد بابت عملیات انجام شده یک سند حسابداری ایجاد می شود که می توانید در لیست اسناد موقت آن را مشاهده نمایید. 

اگر یک سند تضمینی را در این قسمت ثبت کردید برای حذف اطلاعات ثبت انجام شده ، شماره سریال چک و یا سفته وارد شده را در قسمت شماره سریال وارد نمایید و کلید    “Tab”   را انتخاب نمایید، اطلاعات ثبت شده به شما نمایش داده می شود، بر روی دکمه حذف کلیک کنید و در فرمی که جهت تأیید حذف باز می شود، گزینه   “بله  ”را انتخاب نمایید. 

 

اسناد تضمینی پرداختی 

برای پرداخت اسناد تضمینی نیز از فرم اسناد تضمینی پرداختی استفاده می شود که ورود اطلاعات مانند بخش اسناد تضمینی دریافتی می باشد. در اینجا نیز به ازای عملیات انجام شده یک سند حسابداری ایجاد خواهد شد که بر اسناد کدینگ های معرفی شده در این فرم می باشد.

 

عودت چک  

مواقعی پیش می آید که اسنادی به دیگران واگذار کرده اید و این اسناد به علت عدم وصول و ... به خودتان برگشت داده می شوند. برای ورود چنین چکهایی به سیستم باید از طریق عودت چک عمل کنید.جهت عودت چک بدین صورت عمل کنید:

از منوی چک ها/ عودت چک را انتخاب کنید. فرمی برابر شکل نمایش داده می شود.

شماره سریال را وارد و یا با استفاده از دکمه    آن را از لیست چک ها انتخاب کنید . سپس روی دکمه     عودت از کلیک کرده و شخصی را که چک را برای شما عودت کرده است انتخاب نمایید. در نهایت جهت ذخیره عملیات روی دکمه ثبت کلیک کرده و   یا کلید    “F3”را بزنید.

اکنون می توانید در صورت نیاز چک را به شخصی که از آن گرفته اید برگشت دهید. در چنین مواقعی همانند عملیات واگذاری چک عمل کنید که همان پرداخت چک است که در بخش پرداخت ( ثبت عملیات پرداخت )در مورد آن توضیحات لازم داده شده است. 

 

 

در مواقعی که بخواهیم چکی را به شخصی عودت دهیم می توانیم به جای عودت از طریق عملیات پرداخت ، چک مربوطه را عودت نماییم با این تفاوت که از این طریق می توان چند چک را همزمان و پی در پی عودت نمود.

 ثبت جمعی چک ها 

برای حالتی که بخواهید یک عملیات کلی برای اسناد دریافت شده و یا اسناد پرداخت شده و یا هردو  انجام دهید ، می توانید از قسمت چک ها / ثبت جمعی چک ها استفاده نمایید.

اگر بخواهید تعدادی از اسناد دریافت شده که قبلاً دریافت کرده اید، را وصول نمایید باید باکس اسناد دریافتنی را مطابق شکل انتخاب نمایید که با این انتخاب گزینه های وصول نزد صندوق و یا وصول نزد بانک و یا وصول در حساب را می توان انتخاب نمود، وصول نزد صندوق کد حساب صندوق کاربر جاری را در قسمت کد حساب نشان می دهد. با انتخاب وصول دربانک امکان انتخاب بانک مورد نظر وجود دارد و با انتخاب وصول در حساب امکان انتخاب هر کد حسابی وجود دارد.

 

 

 

با آیتم بازه تاریخی (شماره 5) می توان مشخص کرد که فقط اسنادی در این عملیات شرکت کنند که تاریخ وصول آنها  از تاریخ تا تاریخ مشخص شده باشد و اگر اسناد موعد رسیده (شماره 6) انتخاب شود فقط اسناد موعد رسیده را برای ثبت جمعی انتخاب می کنیم.

در آیتم های شماره 7 ، 8 ،9  امکان فیلتر گذاری بیشتر وجود دارد . که می توان مشخص کرد اسناد دریافتنی مربوط به بانک خاصی باشند و از شخص خاصی دریافت شده باشند  و یا از مبلغ تا مبلغ مشخصی باشند.

با آیتم شماره 10 می توان مشخص کرد که ثبت سند به تارخ چک باشد اگر مایل به ثبت سند به تاریخ مشخصی باشید می توان  ثبت تاریخ را با آیتم شماره 11 انجام داد. با توجه به اینکه چندین چک ممکن است شامل این عملیات باشند می توان از آیتم12، ثبت هر چک در یک سند را انتخاب کرد و یا باکس ثبت عملیات در یک سند را انتخاب کرد در هر حال می توان باکس صدور قبض صندوق را تیک دار کرد که برای عملیات انجام شده قبض صندوق صادر شود. در نهایت دکمه ثبت را کلیک نمایید.

اگر بخواهید تعدادی از اسناد پرداخت شده که قبلاً دریافت کرده اید، را وصول نمایید باید باکس اسناد پرداختنی را مطابق شکل انتخاب نمایید که با این انتخاب گزینه های وصول نزد صندوق و یا وصول نزد بانک و یا وصول در حساب غیرفعال می شود که مربوط به اسناد دریافتنی بود، بازه تاریخی نیز مانند قبل قابل انتخاب است و یا می توان مشخص کرد که فقط اسناد موعد رسیده باشد.

با انتخاب بانک می توان مشخص کد که فقط اسناد پرداختنی که مربوط به بانک مورد نظر هستند در این ثبت شرکت کنند و در شماره 4 با انتخاب طرف حساب در پرداختی به، می توان طرف حساب خاصی را انتخاب کرد. و از قسمت5 ام مبلغ چک ها را مشخص کرد که فقط همان مبالغ  شامل این عملیات بشوند، بقیه موارد مانند بخش قبل  می باشد، در آخر دکمه ثبت را کلیک نمایید.

 

رأس گیری چک ها 

برای رأس گیری چک ها فرم آن را از مسیر چک ها اجرا نمایید. اطلاعاتی که در این فرم به عنوان ورودی هستند، تاریخ مبنا و درصد بهره می باشد. برای اضافه کردن هر سطر بر روی دکمه اضافه کلیک نمایید، برای تغییر و حذف هرسطر نیز از دکمه های تغییر و حذف استفاده نمایید، برای حذف کلیه اطلاعات وارد شده می توانید از دکمه حذف کلیه آیتم ها استفاده نمایید.

 

 

   

همانطور که در تصویر زیر می بینید با توجه به نرخ بهره و تاریخ مبنا، با وارد کردن تاریخ و مبلغ ثبت شده ، مدت و بهره محاسبه می شود، می توانید برای دریافت این مبلغ از قسط بندی استفاده نمایید، بدین منظور بر روی دکمه قسط بندی مبلغ کلیک نمایید. 

 

با استفاده از دکمه قسط بندی مبلغ  می توان مبلغ نهایی را برای دریافت قسط بندی نمود می توان تعداد  اقساط را مشخص نمود به علاوه تاریخ اولین قسط، همینطور فاصله اقساط را به صورت روزانه و یا ماهانه تعیین نمود که با انتخاب هر کدام دیگری غیرفعال می شود.

 

 

 تنظیمات چک چاپ 

با استفاده از این سیستم می توانید بر روی انواع دسته چک و حواله چاپ کنید. جهت این کار باید قبلاً در هنگام تعریف بانک نوع دسته چک را مشخص کرده باشید. برای اختصاص نوع دسته چک به بانک از منوی بانک ها استفاده نمایید و برای تعریف انواع دسته چک از قسمت چک ها/ تنظیمات چک چاپ، استفاده نمایید.

 برای تنظیم اطلاعات چک چاپ ، فرم آن را از مسیر چک ها اجرا نمایید. برای چاپ چک باید قبلاً برنامه چک چاپ را نصب کرده باشید، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید شامل پنج قسمت برای تنظیمات نحوه چاپ می باشد.

مرحله اول : برای تعریف نام دسته چک کافی است نام آن را در قسمت نام دسته چک نوشته و دکمه ثبت را کلیک نمایید.

 

مرحله دوم : تنظیمات نمایش تاریخ چک در این بخش انجام می شود.

 

 

مرحله سوم : تنظیمات نمایش مبلغ چک را می توانید در این آیتم انجام بدهید.

 

 

مرحله چهارم : تنظیمات نمایش در وجه / حواله کرد، در این قسمت انجام می شود.

 

 

مرحله پنجم :تنظیمات نمایش مبلغ چک به عدد.

 

 

برای چاپ چک های پرداختی وارد قسمت پرداخت چک شوید و روی دکمه    کلیک کنید. چک هایی را که می خواهید چاپ کنید ابتدا انتخاب کرده و سپس روی دکمه چاپ کلیک کنید.

 

 گزارش چک ها 

 چک های دریافتی 

لیست کلی اسناد دریافتنی 

این گزارشی لیستی از کلیه اسناد دریافت شده را نمایش می دهد.

 اسناد موجود دریافتنی 

با این گزارش می توانید لیستی از اسناد دریافتنی و موجود را مشاهده نمایید.

 اسناد دریافتنی واگذار شده 

گزارش لیستی از اسناد دریافتی واگذار شده به دیگران را نمایش می دهد.

 اسناد دریافتنی پاس شده 

گزارش لیستی از اسناد دریافتی پاس شده را به شما نمایش می دهد.

 اسناد دریافتی در جریان وصول 

این گزارش لیستی از اسناد دریافتی در وضعیت در جریان وصول را نمایش می دهد.

 اسناد دریافتنی بلامحل 

گزارش لیستی از اسناد دریافتی بلامحل نمایش می دهد.

چک های دریافتی از یک شماره حساب 

با توجه به این که در زمان ثبت چک ها می توانید آیتم شماره حساب را وارد نمایید، این گزارش لیستی از چک های دریافتی یک شماره حساب را به شما نمایش می دهد.

لیست اسناد دریافتنی موعد رسیده 

این گزارش لیست اسناد دریافتی که موعد آن ها امروز باشد نمایش می دهد.

 چک های پرداختی 

لیست کلی اسناد پرداختی 

لیستی از کلیه اسناد پرداخت شده را نمایش می دهد.

 لیست دسته چک 

گزارشی از لیست برگه چک های مصرف نشده یک بانک را نمایش می دهد

 اسناد پرداختی واگذار شده 

لیستی از اسنادی که فقط پرداخت شده باشند و هنوز پاس نشده اند.

 اسناد پرداختی پاس شده 

لیستی از اسناد پرداختی پاس شده را نمایش می دهد

 اسناد پرداختی بلامحل 

گزارشی از اسناد پرداختی بلامحل شده را نمایش می دهد

 لیست چک های باطل شده 

گزارش لیست اسناد پرداختی ابطال شده را نمایش می دهد.

 لیست اسناد پرداختی موعد رسیده  

گزارش لیست اسناد پرداخت شده که موعد پاس آنها امروز باشد را نمایش می دهد.

 اسناد تضمینی 

گزارش اسناد تضمینی دریافتی و یا پرداختی را می توانید از این قسمت مشاهده نمایید.

 اسناد تضمینی دریافتی 

 اسناد تضمینی پرداختی 

 گزارش های خاص بانک 

گزارش های مربوط به اسناد پرداختی را دراین قسمت می توانید در مورد یک بانک خاص مشاهده نمایید که مانند گزارش های قبلی است با این تفاوت که می توانید گزارش را با بانک خاصی فیلتر کنید.

 لیست کلی اسناد پرداختی بانک 

 لیست دسته چک بانک 

 اسناد پرداختی واگذار شده بانک 

 اسناد پرداختی پاس شده بانک 

 اسناد پرداختی بلامحل بانک 

 لیست چک های در جریان وصول بانک 

 سرجمع نوع اسناد

این گزارش مبلغ سرجمع از مبلغ و تعداد اسناد دریافتنی موجود، واگذارشده ، پاس شده ، در جریان وصول و سرجمع اسناد پرداختنی واگذارشده ، پرداخت شده به علاوه اسناد تضمینی دریافتی و اسناد تضمینی دریافتی را نشان می دهد . این گزارش یک گزارش کلی از عملکرد اسناد به ما می دهد که امکان رؤیت گردش هریک نیز وجود دارد.

توجه داشته باشید اعدادی که در سرجمع نوع اسناد به ازای هر یک از موارد اسناد پرداختی ، وصول شده  و .. مشاهده می نمایید باید از نظر مجموع با عدد ثبت شده گردش حساب مربوط به آن اسناد در قسمت دفاتر حساب ها یکسان باشد. اگر عملیات اسناد مطابق با دستوراالعمل های ثبت شده در این آموزش انجام شود و خارج از روال ثبت اسناد، به صورت جداگانه بر کدینگ های مربوط به اسناد سند حسابداری دستی ثبت نشود، مشکلی از این بابت به وجود نخواهد آمد.

 اسنادی که موعد آنها فرارسیده 

این گزارش شامل هردو گزارش اسناد دریافتی موعد رسیده و اسناد پرداختی موعد رسیده می باشد که دراین گزارش می توان با دکمه دریافت و یا پرداخت عملیات وصول و پاس چک مورد نظر را انجام داد.

مواقعی که بخواهید سیستم بصورت اتوماتیک جهت چک هایی که موعد آنها رسیده است اخطار دهد از منوی امکانات/ تنظیمات سیستم/ سایر تنظیمات را انتخاب کرده و گزینه اخطار جهت چک هایی که موعد وصول آنها رسیده است را تیک دار کنید که با این عمل دسترسی آن را باز نموده اید سپس در قسمت روز مانده جهت اخطار، تعداد روزی را که می خواهید قبل ار فرا رسیدن موعد چک سیستم به شما اخطار دهد را وارد کنید. جهت غیر فعال کردن کافی است گزینه فوق را از تیک خارج کنید

سپس برای اینکه هر کاربر بتواند نمایش اسناد موعد رسیده را در زمان ورود به برنامه مشاهده نماید از منوی امکانات / تنظیمات شخصی / سایر تنظیمات در قسمت تنظیمات 1، آیتم نمایش چک های موعد رسیده را تیک دار نمایید. 

رؤیت اطلاعات چک ها 

با توجه این که بر روی هر چک ممکن روالهای متعددی می تواند انجام شود می توان کلیه عملیات انجام شده را با وارد کردن سریال چک مشاهده کرد، کلید میانبر مشاهده این فرم کلید   “F7”   می باشد.