2_9_لیست کدینگ حسابداری

 در این قسمت لیت کلیه کدینگ های حسابداری به همراه دسته بندی آنها مشاهده می شود. که نحوه نمایش این لیست با توجه به وضعیت نمایش کدینگ واقع در منوی امکانات / تنظیمات شخصی / سایر تنظیمات / تنظیمات 1 قابل تغییر است. که می تواند به سه حالت سلسله مراتبی ، معمولی و کدینگ قابل ثبت باشد.