رویت نتایج و پاسخ های تیکت

پس از ورود به سیستم روی مشاهده تیکت کلیک کرده و تیکت مورد نظر را باز می کنیم:

 

 

سپس پیغام های  رد و بدل شده این تیکت قابل مشاهده است: