تغییر مشخصات کاربری یا تکمیل پروفایل

 

جهت تکمیل پروفایل یا تغییر مشخصات کاربری ، پس از ورود به سیستم مانند تصویر روی قسمت مشخص شده کلیک کرده و اطلاعات خود را ویرایش یا تکمیل می کنیم: